Print Friendly and PDF


ການຄວບຄຸມຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ

ຈຸດປະສົງຂອງການຄວບຄຸມຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການກວດສອບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ອາດຈະຜິດກົດໝາຍ ຈະບໍ່ເຂົ້າສູ່ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ. ການຄວບຄຸມຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງເຮັດໃຫ້ບັນດາປະເທດ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆສາມາດຕິດຕາມໄມ້ ແລະ ໄມ້ທ່ອນຈາກປ່າ ຫຼື ຈຸດນຳເຂົ້າ ໄປຈົນເຖິງຈຸດສົ່ງອອກ. ການຕິດຕາມນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າບັນດາທຸລະກິດສາມາດຄຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາມາດຕິດຕາມກວດກາຜະລິດຕະພັນເພື່ອກວດສອບວ່າຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ບໍ່.

ການຄວບຄຸມຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຊຸດກົນໄກ ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ່ຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ໃນແຕ່ລະຈຸດຂອງຕ່ອງໂສ້. ໄມ້ທ່ອນ ແລະ ໄມ້ປຸງແຕ່ງຈະໄດ້ຮັບການຂົນສົ່ງໂດຍມີບັນດາເອກະສານທີ່ລະບຸ ແລະ ຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວຕິດຄັດໄປພ້ອມກັນ.

ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ບັນທຶກຂໍ້ມູນດ້ວຍວິທີການທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາມາດກວດສອບປະລິມານ ແລະ ຊະນິດຂອງຜະລິດຕະພັນຢູ່ຈຸດໃດໜຶ່ງຂອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງສອດຄ່ອງກັບຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ກ່ອນໜ້ານີ້ ແລະ ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ໃນລຳດັບຕໍ່ໄປໃນຕ່ອງໂສ້ດັ່ງກ່າວ ຫຼື ບໍ່. ການຄວບຄຸມຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂັ້ນຕອນເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການປະປົນກັນລະຫວ່າງໄມ້ທີ່ຜ່ານການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ກັບວັດສະດຸທີ່ບໍ່ຮູ້ແຫຼ່ງທີ່ມາ ຫຼື ມາຈາກແຫຼ່ງທີ່ມາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ການຄວບຄຸມຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຂອງລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ຈະຕ້ອງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຕ້ອງລວມເຂົ້າໃນບັນດາລະບົບ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າການຄວບຄຸມຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຈະຕ້ອງເປັນລະບົບທີ່ມີເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄວບຄຸມຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຈະຕ້ອງມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້, ແລະ ຈະຕ້ອງດຳເນີນການທົດສອບກ່ອນຈະສຳເລັດສົມບູນ.

ນອກ​ຈາກ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ສະ​ໜອງ​ໄມ້​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ສັນ​ຍາ​ແລ້ວ, ລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ຍັງຈະຕ້ອງ​ສາ​ມາດ​ຕິດ​ຕາມ​ໄມ້​ຊະ​ນິດ​ອື່ນໆ​ໄດ້.

ໄມ້ທີ່ນຳເຂົ້າ. ບັນດາປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກໍໄດ້ນຳເຂົ້າໄມ້ຈາກປະເທດອື່ນ, ເພື່ອປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກ. ລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ ຂອງປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງສາມາດກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ທີ່ນຳເຂົ້າມາ. ລະບົບດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງສະກັດກັ້ນໄມ້ທີ່ຜະລິດຂຶ້ນຢ່າງຜິດກົດໝາຍທີ່ນຳເຂົ້າມາໃນປະເທດ ຈາກການຮັບເອົາໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ຖ້າໄມ້ທີ່ນຳເຂົ້າມາແມ່ນມາຈາກປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກໍສາມາດສົ່ງຕໍ່ໄປໄດ້ເລີຍ ແຕ່ຖ້າໄມ້ທີ່ນຳເຂົ້າແມ່ນມາຈາກປະເທດທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA), ປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາຈະຕ້ອງ

  • ພັດ​ທະ​ນາ​ລະ​ບົບ​ເພື່ອ​ກວດສອບຄວາມ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຂອງ​ໄມ້​ທີ່​ນຳ​ເຂົ້າມາ

ຫຼື

  • ແຍກ​ໄມ້​ອອກ​ຈາກໄມ້​ທ່ອນ ແລະ ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ໄມ້​ດັ່ງ​ກ່າວບໍ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ສູ່​ຕ່ອງ​ໂສ້​ການສະ​ໜອງ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ອອກ

ໄມ້ຜ່ານແດນ. ໄມ້ຜ່ານແດນປະກອບດ້ວຍໄມ້ທ່ອນທຸກຊະນິດທີ່ມີແຫຼ່ງກຳເນີດຢູ່ນອກປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA), ເຊິ່ງໄດ້ນໍາເຂົ້າມາໃນປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງ ດັ່ງກ່າວພາຍໃຕ້ການຄວບ ຄຸມທາງດ້ານພາສີ, ແລະ ອອກຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວດ້ວຍຮູບການດຽວກັນ ເຊິ່ງໄມ້ຜ່ານແດນຈະມີເອກະສານລະບຸແຫຼ່ງທີ່ມາ. ການຄວບຄຸມຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໃນລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ຈະຕ້ອງສາມາດລະບຸ, ແຍກ ແລະ ຕິດຕາມໄມ້ຜ່ານແດນເພື່ອສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຂອງປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ ແລະ ສະກັດກັ້ນໄມ້ດັ່ງກ່າວບໍ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ທີ່ອອກໂດຍປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ ເຊິ່ງໄມ້ຜ່ານແດນຈະຕ້ອງມີເອກະສານຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດຄັດຕິດມານຳທຸກຄັ້ງ.

ໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ເຂດຄວບຄຸມພາສີປະຈຳຊາຍແດນບໍ່ລວມໄມ້ ແລະ ໄມ້ທ່ອນຜ່ານແດນ. ດັ່ງນັ້ນ, ໄມ້ຜ່ານແດນຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເຂົ້າສູ່ເຂດຄວບຄຸມພາສີ ແລະ ບໍ່ສາມາດລວມເຂົ້າໃນຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້ເພື່ອອອກໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້.

ຕົວຢ່າງ.ລະບົບຕິດຕາມແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງໄມ້ໃນປະເທດໄລບີເລຍ

ລະບົບຄຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສ້ຂອງປະເທດໄລບີເລຍ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ LiberFor, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໄມ້ທີ່ສາມາດຂຸດຄົ້ນໄດ້ ແລະ ໄມ້ທີ່ຕັດແລ້ວ ມີລະຫັດບາໂຄດຕະຫຼອດໄລຍະທາງຈາກປ່າໄມ້ໄປຈົນເຖິງຈຸດສົ່ງອອກ ເຊິ່ງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕິດຕາມໄມ້ຄືນຫຼັງໄປເຖິງແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງໄມ້ທີ່ຖືກຕັດ ລະບົບດັ່ງກ່າວຍັງຢັ້ງຢືນສິດທິຕາມກົດໝາຍຂອງຜູ້ຕັດໄມ້ໃນການຂຸດຄົ້ນໄມ້ດັ່ງກ່າວ ແລະ ການຊຳລະຄ່າທຳນຽມ ແລະ ພາສີອາກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ລະບົບ LiberFor ຈະຕິດຕາມກວດກາຜະລິດຕະພັນໃນສາງ ແລະ ແຜນວາດຂອງຕົ້ນໄມ້ໃນເຂດສຳປະທານຕັດໄມ້, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໄມ້ທີ່ຕັດ ແລະ ບໍລິມາດຂອງໄມ້ຢືນຕົ້ນ. ນອກນັ້ນລະບົບດັ່ງກ່າວຍັງຕິດຕາມກວດກາບັນດາເອກະສານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນລາຍການສິນຄ້າທີ່ຂົນສົ່ງ ແລະ ໃບອະນຸຍາດໃນການສົ່ງອອກ. ກົມກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງປະເທດໄລບີເລຍຈະເສີມສ້າງລະບົບ LiberFor ເພື່ອກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍໃນດ້ານອື່ນໆ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄວາມສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: Carey, R. and Schrader, S. 2012. ລະບົບຕິດຕາມ LiberFor: ສະຖານະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. PowerPoint presentation. [ດາວໂຫຼດ PDF]

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເນື້ອໃນລະອຽດຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

ລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ ນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍຂອງໄມ້

ການຢັ້ງຢືນຄວາມສອດຄ່ອງ

ການກວດສອບອິດສະຫຼະ

ການອອກໃບອະນຸຍາດ

ການເຊື່ອມຕໍ່ໄປສູ່ໜ້າເວັບພາຍນອກ

EU. 2007. FLEGT Briefing Note 04: ການຄວບຄຸມຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ລະບົບຕິດຕາມໄມ້ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ການຄຸ້ມຄອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ. [ດາວໂຫຼດ PDF]