Print Friendly and PDF


ການຢັ້ງຢືນຄວາມສອດຄ່ອງ

ກ່ອນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)ຈະສາມາດອອກ ໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ໄດ້ພວກເຂົາຈະຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າໄມ້ທ່ອນດັ່ງກ່າວຖືກກົດໝາຍ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າຈະຕ້ອງໄດ້ກວດສອບວ່າບັນດາຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ, ຜູ້ສະໜອງ ຫຼື ບຸກຄົນອື່ນໆທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຕາມເງື່ອນໄຂຂອງກົດໝາຍ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະຕ້ອງສືບຄົ້ນໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການຄວບຄຸມຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຈະສາມາດຮັບປະກັນວ່າບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແມ່ນມາຈາກແຫຼ່ງທີ່ມາທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເທົ່ານັ້ນ.

ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກຳ​ນົດ​ວິ​ທີ​ການທີ່​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ສັນ​ຍາ​ຈະ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ກໍ​ລະ​ນີຕ່າງໆທີ່​ເກີດ​ມີ​ຄວາມບໍ່​ສອດ​ຄ່ອງກັນ ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ມາດ​ຕະ​ການແກ້​ໄຂ ແລະ ມາດ​ຕະ​ການ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ການກວດສອບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຫຼັກຖານທີ່ຊັດເຈນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໄມ້ທ່ອນ ແລະ ກິດຈະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

ຫຼັກ​ຖານ​ແມ່ນ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ມາ​ຈາກການກວດກາຕົວຈິງ ແລະ ບັນ​ດາ​ເອ​ກະ​ສານ, ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກການ​ເກັບ​ກຳ​ຢ່າງ​ເປັນ​ລະ​ບົບ ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ການກວດສອບໃນ​ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ​ຄຽງ​ຄູ່​ໄປ​ກັບ​ຕ່ອງ​ໂສ້​ການ​ສະ​ໜອງ.

ຂັ້ນ​ຕອນຕ່າງໆໃນ​ການ​ເຮັດເອກະສານ ແລະ ເກັບ​ມ້ຽນຫຼັກ​ຖານ ຈະເຮັດ​ໃຫ້​ໜ່ວຍ​ງານ​ທີ່​ອອກ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃນປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ສັນ​ຍາ ສາ​ມາດ​ປະ​ເມີນ​ຄວາມ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ ກ່ອນ​ການ​ອອກ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້.

ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍອາດແມ່ນໜ່ວຍງານລັດຖະບານ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຕະຫຼາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເປັນບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ການຮວມໂຕກັນຂອງບັນດາອົງການທີ່ກ່າວມານັ້ນ. ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທຸກກຸ່ມທີ່ພົວພັນກັບການກວດສອບຈະຕ້ອງໃຫ້ນິຍາມ ແລະ ບັນທຶກໃນເອກະສານຢ່າງຈະແຈ້ງ. ຫຼັງຈາກດຳເນີນການອອກໃບອະນຸຍາດ FLEGT ແລ້ວ, ຜູ້ກວດສອບອິດສະຫຼະຈະກວດສອບ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນປະຈຳ, ເຊິ່ງລວມທັງປະສິດທິພາບ ແລະ ຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນການກວດສອບ.

ບັນດາໜ່ວຍງານລັດຖະບານແມ່ນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການກວດສອບ ໃນບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ໃນທະວີບອາຟຣິກາທີ່ໄດ້ລົງນາມຮັບຮອງເອົາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA). ບາງປະເທດກໍໄດ້ວ່າຈ້າງອົງກອນອື່ນເພື່ອຊ່ວຍໃນການດຳເນີນວຽກງານດັ່ງກ່າວ.

ໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ກະຊວງປ່າໄມ້ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງບໍລິສັດເອກະຊົນອິດສະຫຼະ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ: ບັນດາໜ່ວຍງານການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ (CABs), ເພື່ອກວດສອບຄວາມສອດຄ່ອງຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ ລັດຖະບານ ກັບນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍ. CABs ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກໜ່ວຍງານຮັບຮອງລະບົບວຽກງານແຫ່ງຊາດອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ດຳເນີນການພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບ ISO/IEC 17065 ຄວາມຜິດພາດໂດຍລວມຂອງການປະຕິບັດງານຂອງລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ ແມ່ນຍັງຄົງຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ການເຊື່ອມຕໍ່ໄປສູ່ໜ້າເວັບພາຍນອກ

EU. 2007. FLEGT Briefing Note 05: ລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ: ເງື່ອນໄຂສຳລັບການກວດສອບ. ສະຫະພາບເອີຣົບ. [ດາວໂຫຼດ PDF]