Print Friendly and PDF


ຂໍ້​ມູນ ແລະ ແຫຼ່ງ​ທີ່​ມາ​ເພີ່ມ​ເຕີມ

ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

ເນື້ອໃນ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ລະຫວ່າງ [ດາວໂຫຼດ PDF]

ເນື້ອໃນ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ລະຫວ່າງ [ດາວໂຫຼດ PDF]

ເນື້ອໃນ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ລະຫວ່າງ [ດາວໂຫຼດ PDF]

ເນື້ອໃນ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ລະຫວ່າງ [ດາວໂຫຼດ PDF]

ເນື້ອໃນ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ລະຫວ່າງ [ດາວໂຫຼດ PDF]

ເນື້ອໃນ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ລະຫວ່າງ [ດາວໂຫຼດ PDF]

ກົດລະບຽບຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ

ແຜນປະຕິບັດງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້

ກົດລະບຽບໄມ້ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ

ກົດລະບຽບແຜນງານການອອກໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້

ກົດລະບຽບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບໄມ້ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ

ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນທີ່ນຳໃຊ້ໃນເນື້ອໃນລະອຽດຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

Adeleke, A. 2008. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ FLEG ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນປະເທດການ້າ. IUCN. 7pp. [ດາວໂຫຼດ PDF]

Bodegom, A. J. et al. 2008.FLEGT Beyond T: ການຄົ້ນຫາຄວາມໝາຍຂອງແນວຄວາມຄິດການຄຸ້ມຄອງສຳລັບຂັ້ນຕອນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້. ມະຫາວິທະຍາໄລວາເກັນນິງເກັ້ນ. ປະເທດເນເທີແລນ. [ດາວໂຫຼດ PDF]

Bollen, A. and Ozinga, S. 2013. ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້. ການປຽບທຽບລະຫວ່າງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ. FERN. 50pp. [ດາວໂຫຼດ PDF]

Booth, D. and Unsworth, S. 2014. ຄວາມສະຫຼາດທາງດ້ານການເມືອງ, ການພັດທະນາທີ່ເນັ້ນໜັກໃສ່ທ້ອງຖິ່ນເປັນໂຕນຳ. ສະຖາບັນພັດທະນາຕ່າງປະເທດ. ນະຄອນຫຼວງລອນດອນ, ສະຫະລາດຊະອານະຈັກ. [ດາວໂຫຼດ PDF]

Brack, D. and Leger, C. 2013 ຄົ້ນຫາຊ່ອງວ່າງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA). ການທົບທວນການລິເລີ່ມຕິດຕາມກວດກາອິດສະຫຼະ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້. ໄດ້ຮັບການຕີພິມຢ່າງອິດສະຫຼະ. [ດາວໂຫຼດ PDF]

ປະເທດແຄມມາຣູນ–ສະຫະພາບເອີຣົບ. 2013. ບົດລາຍງານຮ່ວມປະຈໍາປີ 2013: ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ໃນປະເທດແຄມມາຣູນ [ດາວໂຫຼດ PDF; ສະບັບພາສາຝຣັ່ງ]

Canby, K. 2013. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (FLEGT) ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPAs) ຫຼື ວິທີການໃນການດຳເນີນການປຶກສາຫາລືຢ່າງມີປະສິດທິພາບສຳລັບນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດແມ່ນປະຕິບັດແນວໃດ? ບົດສະເໜີ Forest Trends PowerPoint. [ດາວໂຫຼດ PDF]

Capacity4Development. 2013. ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມແບ່ງປັນປະສົບການກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນກອງປະຊຸມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ 2013. [ອ່ານໃນອິນເຕີເນັດ]

Centre pour l'Environnement et le Développement. 2013. ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນປະເທດແຄມມາຣູນ. ນະໂຍບາຍໂດຍຫຍໍ້. ເມສາ 2013. [ດາວໂຫຼດ PDF]

Duffield, L. and Ozinga, S. 2014. Making Forestry Fairer. ຄຳແນະນຳທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງສຳລັບອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA). FERN. 68pp. [ດາວໂຫຼດ PDF]

ຄະນະກໍາມະທິການເອີຣົບ. 2012. ການສະກັດກັ້ນການລັກລອບຕັດໄມ້ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ: ບົດຮຽນ ຈາກແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. [ດາວໂຫຼດ PDF]

ສະຖາບັນປ່າໄມ້ແຫ່ງເອີຣົບ. 2008. EFI Policy Brief 2. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້–ວິທີການຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. [ດາວໂຫຼດ PDF]

ສະຖາບັນປ່າໄມ້ແຫ່ງເອີຣົບ. 2009. EFI Policy Brief 3. ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ(VPA) ແມ່ນຫຍັງ? – ວິທີການຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ.

ສະຖາບັນປ່າໄມ້ແຫ່ງເອີຣົບ. 2010. EFI Policy Brief 5: ການປ່ຽນແປງຕະຫຼາດຄ້າໄມ້ ແລະ ໄມ້ທ່ອນສາກົນ – ບັນດາເອກະສານກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຫຼັກ. ການປ່ຽນແປງຕະຫຼາດຄ້າໄມ້ ແລະ ໄມ້ທ່ອນສາກົນ – ບັນດາເອກະສານກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຫຼັກ.

ສະຫະພາບເອີຣົບ. 2007. FLEGT Briefing Note 01: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ແມ່ນຫຍັງ? ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ແມ່ນຫຍັງ? ສະຫະພາບເອີຣົບ.

ສະຫະພາບເອີຣົບ. 2007. FLEGT Briefing Note 02: ໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍແມ່ນຫຍັງ? ໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍແມ່ນຫຍັງ? ສະຫະພາບເອີຣົບ.

ສະຫະພາບເອີຣົບ. 2007. FLEGT Briefing Note 03: ລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ສະຫະພາບເອີຣົບ.

ສະຫະພາບເອີຣົບ. 2007. FLEGT Briefing Note 04: ການຄວບຄຸມຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ: ລະບົບຕິດຕາມໄມ້ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ການຄຸ້ມຄອງ. ການຄວບຄຸມຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ: ລະບົບຕິດຕາມໄມ້ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ການຄຸ້ມຄອງ. ສະຫະພາບເອີຣົບ.

ສະຫະພາບເອີຣົບ. 2007. FLEGT Briefing Note 05: ລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້: ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບ. ລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້: ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບ. ສະຫະພາບເອີຣົບ.

ສະຫະພາບເອີຣົບ. 2007. FLEGT Briefing Note 06: ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA). ສະຫະພາບເອີຣົບ.

ສະຫະພາບເອີຣົບ. 2007. FLEGT Briefing Note 07: ຄູ່ມືໃນການຕິດຕາມກວດກາແບບອິດສະຫຼະ. ຄູ່ມືໃນການຕິດຕາມກວດກາແບບອິດສະຫຼະ. ສະຫະພາບເອີຣົບ.

ສະຫະພາບເອີຣົບ. 2007. FLEGT Briefing Note 08: ການຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດໂດຍອີງຕາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້. ການຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດໂດຍອີງຕາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້. ສະຫະພາບເອີຣົບ.

Falconer, J. 2013. ພາບລວມຂອງຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA): ໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆສຳລັບໂຄງການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້. ພາບລວມຂອງຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA): ໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆສຳລັບໂຄງການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້. ບົດສະເໜີໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ໃນກອງປະຊຸມປະສານງານ ໃນວັນທີ 9 ຕຸລາ 2013, ນະຄອນບຣຸກແຊນ.

ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະສິກໍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (FAO). 2014. ຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນອາຟຣິກາກາງ ແລະ ຕາເວັນຕົກ: ຈາກທິດສະດີສູ່ການປະຕິບັດ. ຈາກທິດສະດີສູ່ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ. ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະສິກໍາ (FAO). ນະຄອນໂຣມ, ປະເທດອີຕາລີ. 58pp.

Faure, N. and Lesniewska, F. 2012. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA): ກຳນົດວິທີການສຳລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມໃນການປະຕິຮູບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ. ການປະຊຸມລະດັບພາກພື້ນຂອງປະເທດການ້າ: ປະສົບການຈາກຂັ້ນຕອນ FLEGT/VPA ໃນບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ທະວີບອາຟຣິກາກາງ ແລະ ຕາເວັນຕົກ. ປະສົບການຈາກຂັ້ນຕອນ FLEGT/VPA ໃນບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ທະວີບອາຟຣິກາກາງ ແລະ ຕາເວັນຕົກ. ClientEarth.

FERN et al. 2008. ເງື່ອນໄຂໃນການປຶກສາຫາລືພາຍໃຕ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້. ເງື່ອນໄຂໃນການປຶກສາຫາລືພາຍໃຕ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້.

ເວທີການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້. 2012. ບົດລາຍງານຈາກກອງປະຊຸມລະດັບພາກພື້ນກ່ຽວກັບປະສົບການຈາກຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ທະວີບອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ແລະ ອາຟຣິກາກາງ, ວັນທີ 23–25 ຕຸລາ 2012. ບົດລາຍງານຈາກກອງປະຊຸມລະດັບພາກພື້ນກ່ຽວກັບປະສົບການຈາກຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ທະວີບອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ແລະ ອາຟຣິກາກາງ, ວັນທີ 23–25 ຕຸລາ 2012.

Fripp, E. 2004. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້: ຜົນກະທົບຈະແມ່ນຫຍັງ? ຜົນກະທົບຈະແມ່ນຫຍັງ? Chatham House.

ປະເທດການ້າ–ສະຫະພາບເອີຣົບ. 2012. ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 2012:ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ລະຫວ່າງປະເທດການ້າ–ສະຫະພາບເອີຣົບ [ດາວໂຫຼດ PDF]

Global Witness. 2012. ບັນດາປະເທດທີ່ສົ່ງອອກໄມ້ໃນອາຟຣິກາບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມພັນທະສັນຍາໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄດ້. ບັນດາປະເທດທີ່ສົ່ງອອກໄມ້ໃນອາຟຣິກາບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມພັນທະສັນຍາໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄດ້. ການຖະແຫຼງຂ່າວ.

Global Witness. 2012. ເຮັດໃຫ້ຂະແໜງປ່າໄມ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ. ເຮັດໃຫ້ຂະແໜງປ່າໄມ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ.

Jeffree, M. 2014. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້, ການມອບອຳນາດປ່າໄມ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ Timber Trades Journal Online ເດືອນຕຸລາ 2014 48–49

JPIK. 2014. ເຄືອຂ່າຍ JPIK ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍປັບປຸງລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ (SVLK). ເຄືອຂ່າຍ JPIK ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍປັບປຸງລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ (SVLK). ການຖະແຫຼງຂ່າວ. ວັນທີ 24 ພະຈິກ 2014.

Lawson, S. and McFaul, L. 2010. ການລັກລອບຕັດໄມ້ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ຕົວຊີ້ວັດໃນການຕອບໂຕ້ໂດຍລວມ. ຕົວຊີ້ວັດໃນການຕອບໂຕ້ໂດຍລວມ. Chatham House, London.

ປະເທດໄລບີເລຍ–ສະຫະພາບເອີຣົບ. 2012. ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ: ການກ້າວຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA). ການກ້າວຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA). ການກະກຽມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້. 2011-2012.

Meridian, A. et al. 2014. ລະບົບ SVLK ໃນສາຍຕາຂອງຜູ້ຕິດຕາມກວດກາ. ລະບົບ SVLK ໃນສາຍຕາຂອງຜູ້ຕິດຕາມກວດກາ. ການຕິດຕາມກວດກາແບບເອກະລາດ ແລະ ການທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ປີ 2011–2013. ອົງການ JPIK (ເຄືອຂ່າຍການຕິດຕາມກວດກາປ່າໄມ້ແບບເອກະລາດຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ).

Othman, M. et al. 2012. ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້. ເຄືອຂ່າຍການວິໄຈປ່າໄມ້ເຂດຮ້ອນຂອງເອີຣົບ (ETFRN) News 53: 109–116. 109–116.

Pearce, F. 2012. Forest Stands: ວິທີການທີ່ກົດໝາຍດ້ານການຄ້າສະບັບໃໝ່ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບຊ່ວຍບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ປະຊາຊົນ. ວິທີການທີ່ກົດໝາຍດ້ານການຄ້າສະບັບໃໝ່ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບຊ່ວຍບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ປະຊາຊົນ. FERN. 24pp.

Pye-Smith, C. 2010. ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ຊະຊາຍຂອງປະເທດແຄມເມີຣູນ. ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ຊະຊາຍຂອງປະເທດແຄມເມີຣູນ. CIFOR. ເມືອງ ໂບໂກ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ. 30pp.

Tropenbos International. 2014. ການແກ້ໄຂບັນຫາການຄ້າໄມ້ພາຍໃນ ແລະ ພາກພື້ນຢ່າງມີປະສິດທິພາບດ້ວຍຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ [ອ່ານໃນອິນເຕີເນັດ]

Tropenbos International. 2014. FLEGT-VPA: ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈຳນວນ 90% ບໍ່ຮັບຮູ້ຂັ້ນຕອນໃນ Province Orientale, ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກ [ອ່ານໃນອິນເຕີເນັດ]

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃນອິນເຕີເນັດ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການລັກລອບຕັດໄມ້ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ (www.illegal-logging.info): ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາລະບົບໂດຍ Chatham House, ເວັບໄຊດັ່ງກ່າວສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລັກລອບຕັດໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

Logging off (www.loggingoff.info/): ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃນອິນເຕີເນັດກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA).

Cap4Dev FLEGT group (http://capacity4dev.ec.europa.eu/public-flegt/): Cap4Dev ແມ່ນເວທີການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງຄະນະກໍາມະທິການເອີຣົບກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືພາຍນອກ

ເວັບໄຊຂອງຄະນະກໍາມະທິການເອີຣົບກ່ຽວກັບກົດລະບຽບໄມ້ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (http://ec.europa.eu/environment/eutr2013/)

ເວັບໄຊຂອງຄະນະກໍາມະທິການເອີຣົບກ່ຽວກັບການລັກລອບຕັດໄມ້ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ(http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging.htm)
 

ຂໍສະຫງວນສິດໃນການນຳໃຊ້. ເນື້ອໃນລາຍລະອຽດຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແມ່ນອີງຕາມບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບປະການທີ່ EU FLEGT Facility ໄດ້ເກັບກ່ຽວ ແລະ ໄດ້ກຳນົດ ແລະ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຕົກເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການດັ່ງກ່າວແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ. ສຳລັບຄວາມຄິດເຫັນ ຫຼື ຄຳຖາມຕ່າງໆ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ EU FLEGT Facility ໄດ້ທີ່ອີເມວ: info@euflegt.efi.int

© European Forest Institute 2020